Charles Lloyd, Santa Barbara 2002

Jazz Portraits | Charles Lloyd, Santa Barbara 2002