Kenny Garrett, New York 2002

Jazz Portraits | Kenny Garrett, New York 2002