Tom Waits, Santa Rosa 2000

Portraits | Tom Waits, Santa Rosa 2000